شکاف میان عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه + نمودار

0
306

ناظر اقتصاد : براساس آمارهای روزانه سامانه نیما از تاریخ اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی، ۱۶مرداد ۱۳۹۷ تا ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۷، حجم کل ارز صادراتی فروش رفته حدود ۱.۵میلیارد یورو و حجم کل ارز خریداری شده نیز بیش از ۱.۲ میلیارد یورو ثبت شده است. در این گزارش، روند حجم خرید و فروش ارز و متوسط قیمت روزانه آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

نمودار ۱، روند میزان خرید ارز بابت واردات (تقاضا) و میزان فروش ارز حاصل از صادرات (عرضه) در سامانه نیما را از ابتدای اجرایی شدن بسته ارزی دولت در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تا ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۷ معادل ۲۹ روز کاری، نشان می‌دهد. بر این اساس، نکاتی به شرح ذیل می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:

? عرضه و تقاضای روزانه ارز طی مدت مذکور (۱۶ مرداد الی ۱۹ شهریور ۱۳۹۷) روند نوسانی داشته است.

? بیشترین حجم عرضه ارز مربوط به تاریخ ۱۸ شهریور ماه و معادل ۲۱۰میلیون یورو بوده و کمترین حجم عرضه ارز مربوط به تاریخ ۲۵ مرداد ماه و معادل ۳.۹ میلیون یورو بوده است

? طی بازه زمانی مذکور حجم کل فروش ارز معادل۱.۴۷ میلیارد یورو بوده است

? بیشترین حجم تقاضای ارز در سامانه نیما مربوط به ۱۸ و ۱۳ شهریور ماه و معادل ۹۲ میلیون یورو بوده و کمترین حجم تقاضای ارز در تاریخ ۸ شهریور و معادل ۲۰۰ هزار یورو صورت گرفته است.

? در مجموع طی بازه زمانی مذکور، حجم کل خرید ارز در سامانه نیما بالغ بر ۱.۲۳ میلیارد یورو انجام شده است.

? تقریبا در نیمی از روزهای مبادله ارز در بازه ۲۹ روزه مورد بررسی، تقاضا از عرضه بیشتر بوده ولی در مجموع کل بازه مورد بررسی، تراز مثبت ۲۴۱ میلیون دلاری در رابطه با عرضه در مقایسه با تقاضای ارز وجود داشته است.

نمودار ۱- روند خرید و فروش ارز در سامانه نیما از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۷

نرخ ارز بازار ثانویه
منبع داده‌ها:سامانه نیما

متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه

نمودار ۲، روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را طی بازه زمانی ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ الی ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ نشان می‌دهد. نتایج حاصل از این روند به طور خلاصه به شرح ذیل است:

?به طور متوسط در مدت مذکور، ارز حاصل از صادرات حدود ۹ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط با قیمت ۹ هزار و ۵۲۵ تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.

?بیشترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه در ۱۷ مرداد ماه و معادل ۹ هزار ۴۸۲ تومان ثبت شده و کمترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه مربوط به ۱۵ شهریور بوده و معادل ۸ هزار و ۷۸۷ تومان رقم خورده است.

?بیشترین نرخ خرید ارز در این بازار در تاریخ ۱۷ مرداد ماه و معادل ۹ هزار و ۲۹۴ تومان برای هر یورو ثبت شده و کمترین نرخ خرید ارز در بازار ثانویه نیز مربوط به تاریخ ۱۲ شهریور و معادل ۸ هزار و ۵۲۴ تومان به ازای هر یورو بوده است. روند عمومی تغییرات نرخ یورو خریداری شده بابت واردات در سامانه نیما، نزولی بوده است.

نمودار ۲- روند متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه طی بازه زمانی ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۷-ریال

نرخ ارز در بازار ثانویه
منبع داده‌ها: سامانه نیما

نظر بدهید