شاخص قیمت مصرف کننده - مرداد ١٣٩٧

شاخص قیمت مصرف کننده – مرداد ١٣٩٧