کاهش حجم تجارت ایران و کره جنوبی به ۱.۷ میلیارد دلار

کاهش حجم تجارت ایران و کره جنوبی به ۱.۷ میلیارد دلار

کاهش حجم تجارت ایران و کره جنوبی به ۱.۷ میلیارد دلار