گزارش بورس 24 مهر 98 بورس - برتری تقاضا در نماد شرکت‌های بزرگ

گزارش بورس ۲۴ مهر ۹۸ بورس – برتری تقاضا در نماد شرکت‌های بزرگ

گزارش بورس 24 مهر 98 بورس - برتری تقاضا در نماد شرکت‌های بزرگ
گزارش بورس 24 مهر 98 بورس - برتری تقاضا در نماد شرکت‌های بزرگ