گزارش 12 شهریور 98 بورس - بار دیگر روند معاملات معکوس شد

گزارش ۱۲ شهریور ۹۸ بورس – بار دیگر روند معاملات معکوس شد

گزارش 12 شهریور 98 بورس - بار دیگر روند معاملات معکوس شد
گزارش 12 شهریور 98 بورس - بار دیگر روند معاملات معکوس شد