گزارش 13 آبان 98 بورس - ریزش در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش ۱۳ آبان ۹۸ بورس – ریزش در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش 13 آبان 98 بورس - ریزش در بورس اوراق بهادار تهران
گزارش 13 آبان 98 بورس - ریزش در بورس اوراق بهادار تهران