گزارش 15 مهر 98 بورس - تلاطم سهام و افت و خیزهای شدید قیمت

گزارش ۱۵ مهر ۹۸ بورس – تلاطم سهام و افت و خیزهای شدید قیمت

گزارش 15 مهر 98 بورس - تلاطم سهام و افت و خیزهای شدید قیمت
گزارش 15 مهر 98 بورس - تلاطم سهام و افت و خیزهای شدید قیمت