گزارش 16 مهر 98 بورس - کاهش در شاخص کل

گزارش ۱۶ مهر ۹۸ بورس – کاهش در شاخص کل

گزارش 16 مهر 98 بورس - کاهش در شاخص کل
گزارش 16 مهر 98 بورس - کاهش در شاخص کل