گزارش 21 اردیبهشت 98 بورس - کاهش شاخص کل بورس و فرابورس

گزارش ۲۱ اردیبهشت ۹۸ بورس – کاهش شاخص کل بورس و فرابورس

گزارش 21 اردیبهشت 98 بورس - کاهش شاخص کل بورس و فرابورس
گزارش 21 اردیبهشت 98 بورس - کاهش شاخص کل بورس و فرابورس