گزارش 29 خرداد 98 بورس - شروع سیر نزولی

گزارش ۲۹ خرداد ۹۸ بورس – شروع سیر نزولی

گزارش 29 خرداد 98 بورس - شروع سیر نزولی
گزارش 29 خرداد 98 بورس - شروع سیر نزولی