گزارش 3 تیر 98 بورس – شکستن رکورد بازدهی سهام تازه عرضه شده

گزارش ۳ تیر ۹۸ بورس – شکستن رکورد بازدهی سهام تازه عرضه شده

گزارش 3 تیر 98 بورس – شکستن رکورد بازدهی سهام تازه عرضه شده
گزارش 3 تیر 98 بورس – شکستن رکورد بازدهی سهام تازه عرضه شده