گزارش 30 تیر 98 بورس – توقف تعداد زیادی از نمادها

گزارش ۳۰ تیر ۹۸ بورس – توقف تعداد زیادی از نمادها

گزارش 30 تیر 98 بورس – توقف تعداد زیادی از نمادها