گزارش 30 شهریور 98 بورس - اصلاح سنگین در جریان دادوستدهای سه‌شنبه و چهارشنبه

گزارش ۳۰ شهریور ۹۸ بورس – اصلاح سنگین در جریان دادوستدهای سه‌شنبه و چهارشنبه

گزارش 30 شهریور 98 بورس - اصلاح سنگین در جریان دادوستدهای سه‌شنبه و چهارشنبه
گزارش 30 شهریور 98 بورس - اصلاح سنگین در جریان دادوستدهای سه‌شنبه و چهارشنبه