گزارش 30 مهر 98 بورس - هیجان مثبت و منفی در بازار

گزارش ۳۰ مهر ۹۸ بورس – هیجان مثبت و منفی در بازار

گزارش 30 مهر 98 بورس - هیجان مثبت و منفی در بازار
گزارش 30 مهر 98 بورس - هیجان مثبت و منفی در بازار