گزارش 6 آبان 98 بورس - بازگشت به سمت نمادهای کوچک و متوسط

گزارش ۶ آبان ۹۸ بورس – بازگشت به سمت نمادهای کوچک و متوسط

گزارش 6 آبان 98 بورس - بازگشت به سمت نمادهای کوچک و متوسط
گزارش 6 آبان 98 بورس - بازگشت به سمت نمادهای کوچک و متوسط