گزارش 6 مرداد 98 بورس - تداوم روند فروش شرکت های صادراتی

گزارش ۶ مرداد ۹۸ بورس – تداوم روند فروش شرکت های صادراتی

گزارش 6 مرداد 98 بورس - تداوم روند فروش شرکت های صادراتی
گزارش 6 مرداد 98 بورس - تداوم روند فروش شرکت های صادراتی