نفت شیل و آینده ما و اوپک

گزارش 17 فروردین 98 بورس - افزایش در شاخص کل
نفت شیل و آینده ما و اوپک