گزارش ۲۴ فروردین ۹۸ بورس – رشد شاخص کل

گزارش 21 فروردین 98 بورس - رشد پیوسته قیمت‌ها
گزارش 24 فروردین 98 بورس - رشد شاخص کل