گزارش ۲۴ فروردین ۹۸ بورس – رشد شاخص کل

گزارش 24 فروردین 98 بورس - رشد شاخص کل
گزارش 25 فروردین 98 بورس - کاهش شاخص کل فرابورس