گزارش ۱۹ اسفند ۹۷ بورس – افزایش در شاخص کل

گزارش 19 اسفند 97 بورس - افزایش در شاخص کل
گزارش 21 اسفند 97 بورس - افزایش در شاخص بازار اول و بازار دوم