گزارش ۲۱ بهمن ۹۷ بورس – کاهش ۶۷ واحدی شاخص کل بورس

نگاهی به تجربه‌های خصوصی سازی در سایر کشورها
گزارش 21 بهمن 97 بورس - کاهش 67 واحدی شاخص کل بورس