گزارش ۲۳ بهمن ۹۷ بورس – تب افزایش سرمایه

گزارش 21 بهمن 97 بورس - کاهش 67 واحدی شاخص کل بورس
گزارش 23 بهمن 97 بورس - تب افزایش سرمایه