گزارش ۱۵ اسفند ۹۷ بورس – گروه فولاد و معدن در کانون توجه

گزارش 14 اسفند 97 بورس - عقب‌نشینی خریداران
گزارش 15 اسفند 97 بورس - گروه فولاد و معدن در کانون توجه