بورس

گزارش 25 اسفند 97 بورس - اصلاح قیمت سهام
گزارش 17 فروردین 98 بورس - افزایش در شاخص کل