نفت شیل و آینده ما و اوپک

نفت شیل و آینده ما و اوپک
گزارش 18 فروردین 98 بورس - افزایش در شاخص بازار اول و دوم