اهداف خصوصی سازی در ایران

آیا قیمت دلار بالا میرود؟
عوامل عمده شکست خصوصی سازی در ایران