گزارش ۱۷ بهمن ۹۷ بورس – افزایش ۱۴۱ واحدی شاخص کل بورس

گزارش 17 بهمن 97 بورس - افزایش 141 واحدی شاخص کل بورس
گزارش 17 بهمن 97 بورس - افزایش 141 واحدی شاخص کل بورس