گزارش ۳۱ فروردین ۹۸ بورس – افزایش شاخص بازار اول و دوم

گزارش 31 فروردین 98 بورس - افزایش شاخص بازار اول و دوم
واکنش بازارهای ارزی جهان به تحریم نفتی ایران