میانگین قیمت نفت

کاهش عرضه نفت عربستان
۵۰ شرکت فعال تر بورس