بورس در هفته اول بهمن ۹۷

بازار جهانی نفت در سال 2019