نوآوری باز (Open Innovation) : پیشینه، مفاهیم و الگوها

نوآوری باز در سازمان‏ ها