نوآوری باز در سازمان‏ ها

نوآوری باز (Open Innovation) : پيشينه، مفاهيم و الگوها
چسبرو و عصر طلایی نوآوری باز