چسبرو و عصر طلایی نوآوری باز

نوآوری باز در سازمان‏ ها
جدول 1: مهمترین مدل ‏های نوآوری