جدول ۱: مهمترین مدل ‏های نوآوری

چسبرو و عصر طلایی نوآوری باز
شکل 1: نوآوری بسته