شکل ۱: نوآوری بسته

جدول 1: مهمترین مدل ‏های نوآوری
شکل 2: نوآوری باز