شکل ۲: نوآوری باز

شکل 1: نوآوری بسته
فاکتورهای کلیدی برای یک نوآوری باز موفق