چرا نمودار رشد اقتصادی ایران مناسب و پایدار نیست

چرا نمودار رشد اقتصادی ایران مناسب و پایدار نیست
نقش دولت در توسعه اقتصادی