تاثیر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد و فعالیت کسب و کارها

معرفی نوبلیست اقتصاد جیمز مید
قیمت آهن