برچسب ها آب

برچسب: آب

آینده کشاورزی ایران چگونه رقم می‌خورد؟

ناظر اقتصاد : بخش کشاورزی به دليل داشتن نقش حياتی در تأمين غذای مورد نياز مردم و زیربنای اصلی تحقق امنيت غذایی از مهمترین بخش‌های اقتصاد جوامع محسوب می‌شود. امروزه فعاليت‌های کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه علاوه بر موارد مذکور به لحاظ ایجاد اشتغال نيز حائز اهميت است. در اغلب کشورهای توسعه یافته، نقش کشاورزی فراتر از تأمين غذای مورد نياز بوده و شامل تأمين اولویت های سياسی، اجتماعی و اقتصادی نيز می‌شود و از این نظر غيرقابل جایگزین است، از همین رو آینده پژوهی و برنامه ریزی دقیق برای آینده کشاورزی از اهمیت ویژه و...