برچسب ها آموزش

برچسب: آموزش

فقرزُدایی آموزشی در قرن ۲۱

ناظر اقتصاد : فقرزُدایی آموزشی، بنابه نظر اکثریت اقتصاددانان، از مهم‌ترین ستون‌های کاهش پایدار فقر و نابرابری محسوب می‌شود. اما در قرن ۲۱، تعریف مفاهیم «آموزش باکیفیت» و «فقر آموزشی» به کلی دگرگون شده‌اند. این دگرگونی محصول «رشد جهش‌وار اینترنت»، «شتاب بالای تحولات علم و تکنولوژی» و نیز «درهم‌تنیدگی شدید جوامع» است. ۲ عامل نخست، جنبه اقتصادی تعریف «فقر آموزشی» را زیر و رو کرده‌اند و عامل سوم، جنبه اجتماعی این تعریف را دگرگون ساخته است. پس از این مقدمه، به اجمال می‌توان ۴ جنبه کلیدی «فقر آموزشی» در قرن ۲۱ را به این شکل برشمرد: اول) محرومیت از شوق یادگیری با...

آموزش و آینده اقتصاد

ناظراقتصاد: آموزش و تربیت نیروی انسانی ازجمله مهم‌ترین مسائل مورد توجه در کشورهای پیشرفته، برای قرار گرفتن در کورس رقابت اقتصادی است. اهمیت بررسی سیاست‌های آموزشی در اقتصاد پیشرو به‌حدی است که تا ۱۵ سال آینده رقابت کشورها مبتنی بر ظرفیت سرمایه انسانی آنها و توانایی آنها در خلق تکنولوژی جدید با استفاده از این منابع است. این اهمیت همواره در سیستم اقتصای دنیا مطرح بوده و واضح است که می‌توان گفت حقیقتی جدید نیست اما پیشرفت دانش و تکنولوژی در طول دهه گذشته به‌حدی بوده است که نه‌تنها در حال تبدیل شدن به یگانه نیروی محرک در چرخ...

تاثیر یادگیری در سرعت کسب و کار

درحالی‌که دانشگاه‌های شرکتی (موسسات آموزشی درون‌سازمانی) وارد دومین سده از عمر خود می‌شوند، کسب‌وکارهای وابسته به آنها نیز برای انطباق یافتن با مقتضیات عصر دیجیتال خودشان را تغییر می‌دهند. زمانی که پیشگامانی همچون جنرال موتورز و جنرال الکتریک حدود صد سال پیش شروع به ارائه برنامه‌های آموزشی در منازل كردند، هدف‌شان متمرکز بر آموزش مهارت‌های روزمره و سطح پایین به افراد بود. در آن زمان شکل‌گیری مراکز آموزشی تکامل یافته از دل صنایع بزرگ که چند دهه بعد تحقق یافتند، هنوز تصوری خیال‌انگیز تلقی می‌شد؛ اما چندی نگذشت که مرکز آموزش رهبری کروتونویل متعلق به جنرال الکتریک در سال...