برچسب ها اثر نرخ ارز

برچسب: اثر نرخ ارز

اثرپذیری دوگانه صنایع از نرخ ارز

ناظراقتصاد: میزان آسیب‌پذیری فعالیت‌های صنعتی از محل افزایش نرخ ارز، چگونه است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، با توجه به «ارزبری و درآمد صادراتی» فعالیتهای مختلف صنعتی، نحوه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر این فعالیت‌ها متفاوت و دوگانه است؛ در برخی از صنایع، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی و یا تولیدی آنها شده و در برخی دیگر جهش نرخ ارز منجر به کسب منفعت آنی گردیده است. براساس مطالعات صورت گرفته و براساس شاخص نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده هر فعالیت، صنعت «تولید وسایل نقلیه» مهم‌ترین صنعتی است که بیشترین آسیب را از افزایش نرخ...