برچسب ها ارزش ناخالص داخلی

برچسب: ارزش ناخالص داخلی

رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه امسال ۶ درصد شد

ناظراقتصاد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، ارزش ناخالص داخلی با نفت ۵.۶ و بدون نفت در 6 ماهه نخست سال جاری 6 درصد بوده است. به گزارش فارس، مرکز آمار یران اعلام کرد: ارزش ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه نخست سال ١٣٩٦ به رقم ٣٨٢٢٤٩٠ میلیارد ریال با نفت و ٣٠٥٧٢٢٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه نخست سال ١٣٩٦ به رقم ٣٨٢٢٤٩٠ میلیارد ریال با نفت و ٣٠٥٧٢٢٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در...