برچسب ها ارز مبادلاتی

برچسب: ارز مبادلاتی

گزارش هفتگی ارز | ۲۲ دی تا ۲۷ دی

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. در ابتدای هفته قیمت یورو نسبت به انتهای هفته پیش 397 ریال کاهش برابر 48160 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 345 ریال کاهش داشته و برابر 47815 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته در تمام روزها برابر 0.87 بود. این نسبت در قیمتگذاری بانک مرکزی برابر 0.87 بود. در بازار آزاد نیز این نسبت برابر 0.86 در دو روز ابتدای هفته و در روز پنجشنبه...

گزارش هفتگی ارز | ۱۵ دی تا ۲۰ دی

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 37 ریال افزایش نسبت به به انتهای هفته گذشته برابر 47774 ریال تعیین شد. قیمت یوروی دولتی در روز پنجشنبه نسبت به ابتدای هفته 783 ریال افزایش داشته و برابر 48557 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته به جز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برابر 0.87 و در این دو روز برابر 0.86 بود. این نسبت در قیمتگذاری بانک مرکزی برابر 0.87 در ابتدای هفته و 0.86 در...

گزارش هفتگی ارز | ۸ دی تا ۱۳ دی

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یوروی دولتی در ابتدای هفته نسبت به انتهای هفته پیش 283 ریال افزایش داشته و برابر 48107 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته کاهشی 370 ریالی داشته و برابر 47737 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.87 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی برابر 0.87 بود. در بازار آزاد این نسبت در ابتدای هفته برابر 0.86 بود. در طول هفته بین 0.85 و 0.87...

گزارش هفتگی ارز | ۱ دی تا ۶ دی

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 93 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47905 ریال قیمتگذاری شد. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 81 ریال کاهش داشته و برابر 47824 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در طول هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته به جز روز چهارشنبه برابر 0.87 و در این روز برابر 0.88 بود. در قیمت‌گذاری بانک مرکزی این نسبت در ابتدا و انتهای هفته برابر 0.87 بود. در بازار آزاد...

گزارش هفتگی ارز | ۲۴ آذر تا ۲۹ آذر

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. در ابتدای هفته قیمت یوروی دولتی با 249 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته گذشته برابر 47498 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی با 314 ریال افزایش نسبت به ابتدای هفته برابر 47812 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در طول هفته برابر 0.87 بود. این نسبت در قیمتگذاری بانک مرکزی در ابتدای هفته برابر 0.88 و در روز پنجشنبه برابر 0.87 بود. در بازار آزاد این نسبت از 0.86 تا...

گزارش هفتگی ارز | ۱۷ آذر تا ۲۲ آذر

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته نزولی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 187 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47831 ریال بود. در روز پنجشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 84 ریال کاهش داشته و برابر 47747 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در طول هفته ثابت و برابر 42000 ریال بود. نسبت جهانی قیمت دلار به یورو در روز چهارشنبه برابر 0.87 و در باقی روزهای هفته برابر 0.88 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.87 بود. در بازار آزاد این نسبت در روز سه شنبه برابر 0.86 و در...

گزارش هفتگی ارز | ۱۰ آذر تا ۱۵ آذر

ارز دولتی روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 281 ریال افزایش قیمت نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47532 ریال تعیین شد. در روز پنجشنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 112 ریال افزایش یافته و برابر 47644 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال تعیین شد. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته به جز روز پنجشنبه برابر 0.88 بود و در این روز برابر 0.87 بود. این نسبت طبق قیمت‌گذاری بانک مرکزی در این هفته برابر 0.88 بود. در...

گزارش هفتگی ارز | ۳ آذر تا ۸ آذر

ارز دولتی روند قیمت‌گذاری یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یوروی دولتی در ابتدای هفته با 254 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47607 ریال بود. قیمت یورو در روز پنجشنبه نسبت به ابتدای هفته 206 ریال افزایش داشته و برابر 47813 ریال بود. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال تعیین شد. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته در ابتدای هفته برابر 0.88 و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برابر 0.87 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت در ابتدای هفته برابر 0.88 و در روز پنجشنبه برابر 0.87...

گزارش هفتگی ارز | ۱۹ آبان تا ۲۴ آبان

ارز دولتی روند قیمتی یوروی مبادلاتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 271 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 47616 ریال بود. در روز پنجشنبه این قیمت با یک ریال افزایش نسبت به ابتدای هفته برابر 47617 ریال بود. قیمت دلار مبادلاتی در این هفته ثابت بود و برابر 42000 ریال تعیین شد. نسبت جهانی قیمت دلار به یورو در این هفته در روز دوشنبه برابر 0.89 و در باقی روزها برابر 0.88 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.88 بود. در بازار آزاد این نسبت در دو روز ابتدای هفته...

گزارش هفتگی ارز | ۱۲ آبان تا ۱۷ آبان

ارز دولتی قیمت یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در روز شنبه نسبت به انتهای هفته پیش 172 ریال افزایش قیمت داشته و برابر 47830 ریال تعیین شد. در روز سه شنبه قیمت یوروی دولتی نسبت به ابتدای هفته 57 ریال افزایش داشته و برابر 47887 ریال تعیین شد. قیمت دلار دولتی در این هفته ثابت بوده و برابر 42000 ریال بود. نسبت قیمت جهانی دلار به یورو در این هفته برابر 0.87 بود و در روز پنجشنبه حتی 0.88 هم رسید. این نسبت در قیمت‌گذاری بانک مرکزی برابر 0.87 بود. در بازار آزاد این نسبت در طول...