برچسب ها اقتصاد توسعه

برچسب: اقتصاد توسعه

سیاست جایگزینی واردات، از واقعیت تا عمل

ناظر اقتصاد : به نظر می‌رسد سیاست جایگزینی واردات، در عمل به هدف خود که همانا تقویت رشد اقتصادی و افزایش اشتغال داخلی بوده، چندان دست نیافته است. سالها است که جدل عظیمی میان اندیشمندان اقتصاد توسعه در جریان است مبنی بر این که از بین دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات در نهایت کدام یک می‌تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی، بالاخص پیشرفت صنعتی یک کشور شده و در نهایت آن کشور را وارد مرحله توسعه‌یافتگی بکند. در استراتژی جایگزینی واردات، کشورها با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، اعطای تسهیلات ارزان و حمایتی به صنایع داخلی و سایر روش‌های مشابه...

نفرین منابع: ایده یا واقعیت

به نظر می‌رسد که درآمدهای هنگفت حاصل از منابع طبیعی بتواند با تولید ثروت باعث پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر شود. شاید این نقد بر این شیوه استنتاج وارد شود که ثروت مادی و یا پول نمی‌تواند رفاه را برای بشر خریداری کند اما باید پذیرفت که منابع مالی ابزار خوبی برای دستیابی به رفاه محسوب می‌شود. بنابراین طبق این تحلیل درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی باد آورده که نصیب کشورها می‌شود می‌تواند یک منبع مطمئن برای جهش بزرگ، واردات سرمایه و افزایش سطح سرمایه‌گذاری باشد که نتیجه آن پیشرفت و رشد اقتصادی این کشورها خواهد بود. با این وجود،...