برچسب ها بخش عمومی

برچسب: بخش عمومی

تغییر تفکر در مورد نقش بخش عمومی در اقتصاد

در جستجوی ارتقای رشد نوآوری محور، ضرورت دارد که نقش‌های مهمی که هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی می‌توانند ایفا کنند، شناخته شوند. این مساله نه تنها نیازمند درک اهمیت اکوسیستم نوآوری است بلکه نیازمند شناخت آورده‌ هر یک از این بازیگران به درون سیستم، نیز است. این فرض که بخش عمومی می‌تواند به بهترین شکل نوآوری بخش خصوصی را تشویق کند (از طریق یارانه‌ها، کاهش مالیات‌ها، قیمت‌گذاری کربن، استانداردهای فنی و غیره)، مخصوصا ( ولی نه فقط) در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، قابل تسری به خیلی‌ از نمونه‌هایی که در آن نیروی کارآفرینی از دولت نشات می‌گیرد...