برچسب ها برنامه‌ریزی استراتژیک

برچسب: برنامه‌ریزی استراتژیک

توسعه اقتصاد خلاق

ناظر اقتصاد: امروزه اقتصاد خلاق برای توسعه کشور از ابعاد مختلف اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و حتی تجاری یک امر راهبردی به‌شمار می‌رود، بنابراین نیازمند یک مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای این توسعه است و نخستین گام، شناخت وضع موجود است. ابتدا باید نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدها را شناخت و به تحلیلی جامع از وضعیت موجود بخش فرهنگ و هنر و به‌دنبال آن صنایع خلاق کشور دست یافت که این تحلیل باید مبنای برنامه‌ریزی باشد. از نقاط قوت این بخش می‌توان به وجود استعدادهای سرشار و مبتکر به‌ویژه در بین نسل جوان، بیشتر بودن دانشگاه‌های هنری ما از جمع...