برچسب ها تاب‌آوری

برچسب: تاب‌آوری

تاب‌آوری و اقتصاد مقاوم

ناظراقتصاد: برخی صاحبنظران از نظریه تاب‌آوری برای مدل‌سازی اقتصاد مقاومتی بهره گرفته‌اند. در این نوشتار کوتاه توسط شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی سعی شده است تا تاب‌آور بودن اقتصاد را مورد مداقه قرار دهد. بعد از مطرح شدن نظریه اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران برای برون‌رفت از چالش‌ها و تهدیدات درونی و بیرونی اقتصاد ملی، نوشتارهای کوتاه، مقالات علمی و ژورنالیستی، کتاب و پایان‌نامه‌های فراوانی برای تبیین مفهومی و نظری اقتصاد مقاومتی از سوی محققان و پژوهشگران داخلی تولید شد که هر کدام به یکی از ابعاد و حوزه‌های اقتصاد مقاومتی پرداختند. در این مسیر، برخی از محققان با بهره‌گیری...