برچسب ها تامین اجتماعی

برچسب: تامین اجتماعی

آمار حوادث شغلی در ایران

ناظر اقتصاد: حوادث شغلی در سال گذشته 18هزار و 876 نفر از نیروی کار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را درگیر کرده که این تعداد نسبت به سال 1395 حدود 1.9درصد رشد داشته است. از این تعداد 97.2درصد مرد و 2.8درصد زن بوده‌اند. بررسی ضریب شیوع حادثه شغلی برای کل نیروی کار در معرض حوادث شغلی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد در سال گذشته استان زنجان با ضریب 4 از هزار، پرحادثه‌ترین و استان گلستان با ضریب 0.2 در هزار، کم‌حادثه‌ترین استان کشور بوده‌اند. به‌عبارت ‌دیگر در سال1396 از هر 10هزار نفر نیروی کار در معرض حادثه در استان زنجان،...

گروه‌های مشمول و شرایط استحقاق مزایای بیمه بیکاری

ناظر اقتصاد: در جامعه ای كه بیكاری، یكی از پدیده های جدی اجتماعی و اقتصادی آن محسوب می شود، جایگاه بیمه بیكاری به شدّت اهمیت دارد و توجه به آن می تواند برخی مسائل و مشكلاتی را كه بر زندگی خانوادگی و اجتماعی شخص بیكار تأثیرگذار است، مهار كند. همچنین در شرایط رکود اقتصادی با کاهش فشار از طریق تأمین حداقل معیشت کارگران، امکان انعطاف پذیری با شرایط بازار بگونه ای فراهم خواهد شد که در نهایت از سقوط در ورطه مسائل جرم خیز خواهد کاست. در وضعیت فعلی در برخورد با مسأله بیمه بیکاری آنان به چند گروه تقسیم...