برچسب ها تامین مالی خرد

برچسب: تامین مالی خرد

ویژگی‌های موسسات تامین مالی خُرد

ناظراقتصاد: هدف تامین مالی خرد صرفا حمایت موقت از فقرای کارآفرین و فراهم کردن زمینه خروج دائمی آنها از فقر است که این مهم از طریق توانمندسازی فقرا پیگیری می‌شود. به گزارش ایبِنا، تامین مالی خُرد (microfinance) یکی از شیوه‌های تقویت دسترسی گروه‌های پائین درآمدی به خدمات پولی، بانکی و اعتباری محسوب می‌شود. علت اصلی توسعه این صنعت را می‌توان ناتوانی بانک‌ها و نظام‌های پولی و مالی متعارف در ارائه خدمات مالی به فقرا و گروه‌های پائین درآمدی در نظر گرفت. در واقع، نظام بانکی و مالی نوین بر دو پایه اعتبار و قرار وثیقه بنا نهاده شده است و به...