برچسب ها توسعه کارآفرینی

برچسب: توسعه کارآفرینی

الزامات توسعه کارآفرینی روستایی در کشور

ناظر اقتصاد: امروزه در راهبردهای توسعه روستایی تجدید نظر شده و در بسیاری از مؤسسات ملی و بین‌المللی مجدداً بر کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی تأکید می‌‏شود. به همین دلیل، توسعه اقتصادی در مناطق روستایی نیازمند راهبردهای جدیدی است که این امر با توسعه کارآفرینی روستایی و تواناسازی سیاست‌های محیطی ممکن می‌‏شود (داویس ، 2004). با اجرای سیاست‌های توسعه کارآفرینی روستایی، برخی از مناطق روستایی به رشد اقتصادی مهمی دست یافته‌اند. سائر (1986)، با در نظر گرفتن كارآفرینی به عنوان الگوی توسعه اقتصادی، توسعه روستایی را فرایند تشویق، كمك و مساعدت مدیریتی و تكنیكی كارآفرینان روستایی، حمل و نقل روستایی،...